Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани
Популярно

Проект „На фокус“ предостави над 450 социални, психологически и правни консултации на бежанци

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст и партньори – Сдружение Евроклуб Жена и Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет, приключи основна дейност, насочена към граждани на трети страни с временна закрила или търсещи международна закрила.

Основна цел на проекта е подобряване на националния капацитет на компетентните служби и заинтересованите страни в България, в областта на убежището и миграцията, за предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица, както и осигуряване на достъп до настаняване, социална, психологическа, правна помощ чрез индивидуални консултации, в съответствие с нуждите на гражданите на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, както и възможност за включването им в обучения по български език.

Основополагаща дейност на терен, насочена директно към гражданите на трети страни с временна закрила или търсещи международна закрила, бе предоставянето на индивидуални консултации от екип от социални работници, психолози и юрист. Индивидуалните консултации се предоставяха в град Ямбол, Бургас и Варна, както и в РПЦ-Харманли и РПЦ-Баня, придружени с необходимия превод. Стартирайки от Август 2023, до края на Април 2024, екипът от консултанти предостави тази безплатна, в рамките на проекта, услуга на над 450 граждани на трети страни търсещи международна закрили или получили временна закрила, като голяма част от тях бяха представители на уязвими групи- самотни родители с малолетни или непълнолетни деца, непридружени малолетни или непълнолетни, малолетни или непълнолетни, пенсионери, хора с тежки здравословни проблеми.

Психологическата и социалната подкрепа е от съществено значение за успешната интеграция на бежанците в новите им общности. Индивидуалните консултации помагат да се адаптират по-бързо към новите условия и да се чувстват по-удобно и сигурно.Бежанците често се изправят пред предизвикателства при адаптацията към новите си общности и култури. Социалните консултации им помагат да разберат социалните норми, да изградят нови връзки и да се чувстват по-комфортно и включени в новата си среда. Индивидуалните консултации с психолози и социални работници помагат на бежанците да се справят с емоционалните предизвикателства, които възникват в резултат на бягството, раздялите с близки и адаптацията към новия живот.

Предоставянето на безплатни правни консултации, помага тези граждани да разберат своите права, задължения и възможности, както и да получат необходимата помощ по определени правни въпроси. Индивидуалните правни консултации също дават възможност тези граждани да получат подробна информация и съвети за процедурите и документите, които са им необходими, включително правото им на убежище, правните процеси, които трябва да следват, как да се включат в образователната система и в пазара на труда в България.

 

Това съобщение е създадено в рамките на проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на съобщението се носи от Сдружение Български Червен Кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Норвежкия финансов механизъм и Програмния оператор.

Източник: www.yambolpress.bg

Подобни публикации

Back to top button